Kvalitet är att göra rätt från början och att ständigt bli bättre!

Vårt mål är full kundtillfredsställelse, både externa och interna. Det uppnår vi

genom att vara lyhörda för och alltid uppfylla kundernas krav, behov

och förväntningar samt lagar och förordningar och genom att alltid

leverera i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi ska göra oss kända för vår

kvalitet och följa upp våra kunders uppfattning om oss.

 

Kunden ska känna sig trygg i vårt samarbete genom att vi har hög

kompetens, hög tillgänglighet och goda relationer med distributörer och leverantörer avseende

tekniska lösningar samt att vi på alla sätt utför ett ”proffsigt” jobb.

 

Alla medarbetare svarar för att kvaliteten på det egna arbetet är rätt och

ska väl känna till sitt ansvar och sina befogenheter för att uppnå detta.

Var och en i företaget ska sträva efter felfrihet och ständiga förbättringar

inom alla områden.

Vi ska ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens.

Vi ska bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en stimulerande arbetsmiljö.

 

WDN ABs miljöpolicy är att aktivt bidra till en utveckling som främjar ett hållbart nyttjande av våra naturresurser.

Det innebär att

· Vi strävar ständigt efter att förbättra vår miljöhänsyn som ska ses som en naturlig del i all vår verksamhet.

· Miljöfrågorna ska beaktas i det dagliga arbetet t ex vid val av

leverantörer och andra samarbetspartners, val av produktions-

material, transport, inventarier och förnödenheter, planering

och genomförande av projekt, återvinning samt återanvändning av material.

· Vi ska i alla lägen uppfylla de lagar, förordningar och övriga

bestämmelser som påverkar vår verksamhet.

· Vi ska ständigt arbeta med att förebygga föroreningar

från vår verksamhet.

· Alla medarbetare ska känna ansvar för miljön och förstå sin roll i

arbetet att minska företagets miljöpåverkan.

· Vi förväntar oss att samtliga anställda följer vår miljöpolicy samt att de rapporterar eventuella miljö-, hälsa- eller säkerhetsproblem till ledningen.